Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mondain 24 7 2.0 en alle daaraan gelieerde ondernemingen, gevestigd te (4209 SC) Schelluinen, aan de Voordijk 39. In deze verklaring zetten wij, Mondain 24 7 2.0 B.V., uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen, voor welke doeleinden wij de persoonlijke gegevens gebruiken en aan wie persoonlijke gegevens door ons worden bekendgemaakt.

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en gebruikers van onze website www.jumpthe-q.com en onze App (Jumpthe-Q) en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt als vertrouwelijk wordt behandeld. Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website. In geval van belangrijke wijzigingen in onze privacyverklaring, zullen wij u actief informeren over deze wijzigingen.

1. Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om producten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in art. 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

Wij verzamelen gegevens op grond van de overeenkomst tussen u en Mondain 24 7 2.0 B.V. Wij verwerken alleen gegevens die u zelf via de website, App of per e-mail aan ons verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website of onze App. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, verzamelen wij uw naam en e-mailadres om dit contact voort te kunnen zetten. Om de door u bestelde producten aan u te verzenden, vragen wij u ons uw NAWgegevens te verstrekken. De gegevens die u aan ons hebt verstrekt, slaan wij op in onze beveiligde server.

Gegevens die wij automatisch verzamelen: We verzamelen gegevens over jou en je gebruik van onze Website/App en over je interactie met ons en onze advertenties, alsmede gegevens over je netwerk waarop je onze dienst gebruikt. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld:

 • je gebruik van de dienst (o.a. de App);
 • je interacties in onze chatbox;

Gegevens uit andere bronnen: We verkrijgen ook gegevens uit andere bronnen. We beschermen deze gegevens op de wijze zoals is beschreven in deze Privacyverklaring en houden ons daarbij aan bijkomende beperkingen die door de bron van de gegevens zijn gesteld. Deze bronnen kunnen in de loop der tijd verschillen, maar voorbeeld zijn:

 • verleners van betalingsdiensten die ons betalingsgegevens of bijgewerkte betalingsgegevens verstrekken op basis van hun relatie met jou;
 • openbaar beschikbare bronnen, zoals openbaar beschikbare bijdragen op socialmediaplatforms en gegevens uit openbare databases waarin IP-adressen worden gekoppeld aan internetproviders.
2. Gebruik van gegevens

We gebruiken de gegevens om onze diensten te leveren, te analyseren, te verbeteren en te personaliseren, je registratie, eventuele bestellingen en betalingen te verwerken en met je te communiceren over deze en andere onderwerpen. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om:

 • onze systemen te beschermen, fraude te voorkomen en de veiligheid van alle accounts te helpen beschermen;
 • illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, zoals fraude, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze gebruiksvoorwaarden te handhaven;
 • onze doelgroep te analyseren en inzicht hierin te krijgen en onze dienst te verbeteren (waaronder het gebruik van onze chatbox en de prestaties van onze dienst).
 • met je te communiceren over onze dienst zodat we je nieuws over de website/App, informatie over nieuwe functies en content op de App, en speciale aanbiedingen, promotionele bekendmakingen en consumentenenquêtes kunnen sturen en je te helpen met operationele verzoeken, zoals verzoeken voor het resetten van wachtwoorden.
3. Rechten van betrokkene(n)

Onder de AVG hebt u als betrokkene(n) het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondain 24 7 2.0 B.V. Ook hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@jumpthe-q.com. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

4. Verstrekking van gegevens aan derden

De u betreffende persoonsgegevens verstrekken wij zo nodig aan derden indien Mondain 24 7 2.0 B.V. gebruik maakt van de diensten van deze derden. Met deze derden worden bijvoorbeeld bedoeld onze ICT-dienstverleners. Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

We maken tevens gebruik van tussenpersonen en contractanten voor het aanbod aan diensten dat Mondain 24 7 2.0 B.V. in haar App heeft opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende aanbieders: restaurants, reisorganisatie(s), personal shoppers, chauffeurs etc. De u betreffende persoonsgegevens verstrekken wij zo nodig ook aan deze aanbieders. Indien u een dienst afneemt van een van de aanbieders en wij door die overeenkomst bevoegd zijn om uw gegevens te verstrekken aan die aanbieder, dan is tevens de privacyverklaring van die betreffende aanbieder van toepassing.

Mondain 24 7 2.0 B.V. is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van de aanbieders en/of websites die aan de App verbonden zijn.

5. Kinderen

Je moet minimaal achttien jaar zijn om je te abonneren op de dienst van Mondain 24 7 2.0 B.V. (waaronder dus ook voor de app 'Jumpthe-Q). Minderjarigen mogen de dienst alleen gebruiken met de betrokkenheid, onder het toezicht en na goedkeuring van een ouder of voogd.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

7. Google Analytics

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door ons niet aan derden verkocht.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website van op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Beveiliging

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

9. Contact

Indien u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of omgang met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens, met als onderwerp 'Verzoek privacyverklaring'.

Mondain 24 7 2.0 B.V.
Voordijk 39
4209 SC Schelluinen
Nederland
E-mail: contact@jumpthe-q.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 juli 2021.