Algemene gebruikersvoorwaarden klanten

Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 juli 2021 van toepassing op ieder gebruik van de website www.jumpthe-q.com (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Mondain 24 7 2.0 B.V worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Mondain 24 7 2.0 B.V. aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door het bezoeken van onze website en/of het installeren van de App 'Jumpthe-Q' gaat u akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden.

1. Definities
 1. Mondain 24 7 2.0 is een besloten vennootschap handelend onder de naam 'Mondain 24 7 2.0. B.V.' Onder Mondain 24 7 valt ook de App 'Jumpthe-Q'.
Mondain 24 7 2.0 B.V.
Voordijk 39
4209 SC Schelluinen
Nederland
E-mail: contact@jumpthe-q.com
2. Identiteit van Mondain 24 7
 1. Jumpthe-Q is een mobiele applicatie die de Klant in staat stelt om tegen maandelijkse betaling van abonnementsgeld toegang te krijgen tot het Aanbod.
 2. Jumpthe-Q is onderdeel van Mondain 24 7.
 3. De Klant kan via Jumpthe-Q een reservering of opdracht plaatsen bij een Partner van Mondain 24 7.
3. Jumpthe-Q
 1. Jumpthe-Q is een mobiele applicatie die de Klant in staat stelt om tegen maandelijkse betaling van abonnementsgeld toegang te krijgen tot het Aanbod.
 2. Jumpthe-Q is onderdeel van Mondain 24 7.
 3. De Klant kan via Jumpthe-Q een reservering of opdracht plaatsen bij een Partner van Mondain 24 7.
4. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene gebruikersvoorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Mondain 24 7 is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Partner van toepassing.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een reservering of opdracht direct een overeenkomst met de Partner aan voor het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Reservering en/of opdracht en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Partner op grond van artikel 6 hieronder.
5. Abonnement
 1. De Klant kan via het registratieformulier op de website van Mondain 24 7 een Abonnement afsluiten voor de Service.
 2. Na aanmelding ontvangt de Klant een bevestiging via de e-mail.
 3. Na aanmelding gaat het Abonnement direct in.
 4. Vanaf de dag van afsluiten van het Abonnement heeft de Klant op grond van de wet een bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Binnen deze termijn kan de Klant een beroep doen op het herroepingsrecht en het Abonnement ontbinden.
 5. Het Abonnement is strikt persoonlijk. De Klant mag zijn inloggegevens niet verspreiden of met anderen delen.
 6. Het Abonnement is een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij bij het afsluiten van het Abonnement partijen uitdrukkelijk een kortere looptijd zijn overeengekomen.
 7. Op de website staat de hoogte van het abonnementstarief vermeld.
 8. Het Abonnement kan door partijen op ieder moment worden opgezegd. De opzegging gaat in 1 maand nadat de opzegging door de andere partij is ontvangen of zoveel later als de voor opzegging verzoekende partij de opzegging in wil laten gaan.
 9. De Klant is een financiële bijdrage verschuldigd voor het Abonnement. Betaling van het Abonnement kan uitsluitend via de door Mondain 24 7 aangegeven betalingswijze(n).
 10. Indien de Klant de verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, is de Klant in verzuim. Vanaf dat moment is de Klant wettelijke rente verschuldigd
 11. Mondain 24 7 heeft het recht om indien de Klant het abonnementstarief niet op tijd betaalt, het Abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 12. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mondain 24 7 te melden.
 13. Wijziging van het abonnementstarief maakt Mondain 24 7 minimaal een maand voorafgaand aan de wijziging bekend op haar website. Het gewijzigde bedrag wordt in rekening gebracht per eerstvolgend moment dat het abonnementsgeld betaald moet worden.
6. Aanbod
 1. Mondain 24 7 publiceert het Aanbod op het Platform, overeenkomstig de door de Partners aangeleverde Partners-informatie. Mondain 24 7 aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Partners-informatie op het Platform.
 2. Bij de aanvaarding van het Aanbod, gelden de algemene voorwaarden van de Partner.
7. De overeenkomst tussen de Klant en de Partner
 1. Een overeenkomst tussen de Partner en de Klant komt tot stand zodra een Klant de reservering of opdracht definitief maakt tijdens het proces van het plaatsen van een reservering of opdracht via het Platform of indien de Klant via het Platform rechtstreeks contact heeft met de Partner en een reservering of opdracht plaatst.
 2. Na ontvangst van de reservering of opdracht die via het Platform tot stand is gekomen, zal Mondain 24 7 de reservering of opdracht elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De overeenkomst tussen de Klant en de Partner kan alleen door de Partner worden uitgevoerd als de Klant de benodigde gegevens verstrekt bij het plaatsen van de reservering of opdracht. Welke gegevens benodigd zijn hangt af van de opdracht/reservering.
 4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Partner te melden.
 5. In verband met informatie over de status van de reservering of opdracht, dient de Klant na het plaatsen van de reservering of opdracht telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de reservering of opdracht) bereikbaar te zijn voor zowel de Partner als Mondain 24 7.
 6. De Klant dient op het gekozen tijdstip aanwezig te zijn op de afgesproken locatie, die in de bevestigingsmail is weergegeven.
 7. De Partner heeft het recht de reservering of opdracht te annuleren indien de Klant niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is.
 8. Mondain 24 7 aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst zoals gesloten tussen de Klant en de Partner.
8. Ontbinding van de overeenkomst tussen de Klant en de Partner en annulering van de reservering of opdracht door de Partner
 1. Reserveringen of opdrachten kunnen niet door de Klant bij Mondain 24 7 worden geannuleerd. Annulering van de reservering of opdracht door de Klant bij de Partner is slechts mogelijk indien de Partner expliciet aangeeft dat annulering van de reservering of opdracht door de Klant mogelijk is.
 2. De Partner heeft het recht de reservering of opdracht te annuleren indien het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. De Partner heeft het recht de reservering of opdracht te annuleren indien de Klant niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is.
 4. Indien de klant valse of frauduleuze handelingen verricht bij het plaatsen van de reservering of opdracht, dan kan Mondain 24 7 hiervan aangifte doen bij de politie. Mondain 24 7 heeft het recht om namens de Partner reserveringen of opdrachten te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenciteit van de contactgegevens.
9. Privacy
 1. Mondain 24 7 verwerkt persoonsgegevens van Klanten.
 2. De manier waarop Mondain 24 7 omgaat met de door de Klant verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in haar privacyverklaring.
 3. De Klant heeft bij het aangaan van het abonnement inzage gekregen in de privacyverklaring en is bij de totstandkoming van het abonnement akkoord gegaan met de inhoud hiervan. De privacyverklaring is ook te raadplegen via de website van Mondain 24 7, www.jumpthe-q.com.
10. Klachtenregeling
 1. Klachten van de Klant over het aanbod, de reservering/opdracht of de uitvoering van de overeenkomst met de Partner dienen bij de Partner te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de Partner en de uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en de Partner ligt bij de Partner. Mondain 24 7 kan alleen een bemiddelende rol innemen.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Overeenkomst (tussen Klant en Mondain 24 7) of de Service, dan dient de klacht binnen veertien dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn per e-mail te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Mondain 24 7 op het in artikel 2 van deze algemene voorwaarden aangegeven e-mailadres.
 3. Nadat de klacht door Mondain 24 7 is ontvangen zal Mondain 24 7 zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Mondain 24 7 streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Partner (lid 1) of Mondain 24 7 (lid 2).
 5. Voor Klanten die als natuurlijk persoon een abonnement zijn aangegaan en die wonen en/of gevestigd zijn in een ander land dan Nederland geldt het volgende. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Mondain 24 7 sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Mondain 24 7 staat vermeld in artikel 2.
11. Aansprakelijkheid
 1. Mondain 24 7 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de Overeenkomst, tenzij Mondain 24 7 de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat Mondain 24 7 een schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant bedraagt de schade niet meer dan het Abonnementstarief voor één (1) jaar.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst, is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Mondain 24 7 voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mondain 24 7 of zijn leidinggevende ondergeschikten.
12. Toepasselijk recht
 1. De rechtsverhouding tussen de Klant en Mondain 24 7 is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen uit die rechtsverhouding voortvloeiende zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.
13. Overige bepalingen
 1. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 2. Mondain 24 7 behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
 3. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk tussen partijen worden vastgelegd.